บทเรียนสะบาโด

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ฯ ผู้ใหญ่ 2015

ม.ค.-ก.พ.-มี.ค.

ภาพนำเสนอการสอนบทเรียนสะบาโต

บทที่ 1-6 บทที่ 7 | บทที่ 8 | บทที่ 9 

บทที่ 10 | บทที่ 11 | บทที่ 12 | บทที่ 13

 

เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย.

ภาพนำเสนอการสอนบทเรียนสะบาโต

บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4

บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8

บทที่ 9 บทที่ 10 บทที่ 11 บทที่ 12

บทที่ 13

 

ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.

  ภาพนำเสนอการสอนบทเรียนสะบาโต

บทที่ 5 | บทที่ 7 | บทที่ 9 | บทที่ 10

บทที่ 11 | บทที่ 12 บทที่ 13

 

ต.ค.-พ.ย.-ธ.ค.

ภาพนำเสนอการสอนบทเรียนสะบาโต

บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4

บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8

บทที่ 9 บทที่ 10 บทที่ 11 

บทที่ 12 | บทที่ 13


คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ฯ ผู้ใหญ่ 2016

ม.ค.-ก.พ.-มี.ค.

บทที่ 1-4 | บทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9

บทที่ 10 บทที่ 12  บทที่ 13

 

เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย.

 

- ก.ค.-ส.ค.-ก.ย

บทที่ 1-13   

 

- ต.ค.-พ.ย.-ธ.ค.   


คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ฯ ผู้ใหญ่ 2017

ม.ค.-ก.พ.-มี.ค.

 

เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย.

 

 

 

 

 

 

 

<