บทความ


การถือรักษาวันสะบาโตบริสุทธิ์ของพระเจ้า PDF พิมพ์ อีเมล
 
พระพรอันยิ่งใหญ่มีไว้สำหรับการถือรักษาวันสะบาโตและพระองค์ทรงปรารถนาให้วันสะบาโตเป็นวันที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับเรามีความชื่นชมยินดีเมื่อครั้นทรงสถาปนาวันสะบาโต พระองค์ทรงทอดพระเนตรพระหัตถกิจของพระองค์ด้วยความพอพระทัย ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น พระองค์ทรงประกาศว่า “ดีนัก” (ปฐมกาล 1:31) สวรรค์และโลกเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี “เมื่อดาวรุ่งแซ่ซ้องสรรเสริญ และบรรดาบุตรพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชื่นบาน” (โยบ 38:7) แม้ว่าความบาปได้เข้ามาในโลกและทำลายงานอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้า  พระเจ้ายังทรงประทานวันสะบาโตไว้สำหรับเรา เพื่อเป็นพยานว่า พระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่กอปรด้วยความดีและพระเมตตาคุณ ผู้ทรงสร้างสารพัดสิ่ง พระบิดาของเราผู้สถิตย์อยู่ในสวรรค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์อนุรักษ์ความรู้เรื่องพระเจ้าไว้ด้วยการถือรักษาวันสะบาโต พระองค์ทรงปรารถนาให้วันสะบาโตชักจูงเราระลึกอยู่เสมอว่า พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์อยู่ และเราได้ชีวิตและสันติสุขโดยการเรียนรู้ถึงพระองค์
อ่านเพิ่มเติม...
 
เตรียมตัวต้อนรับพระเยซู PDF พิมพ์ อีเมล
 
ข้าพเจ้าเห็นว่าเราต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเพื่อต้อนรับพระเยซู ฑูตสวรรค์กล่าวว่า “จงเตรียมตัว จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลก จงทำหน้าที่ตามความเชื่อของท่าน” ข้าพเจ้าเห็นว่า เราจะต้องติดสนิทกับพระเจ้าอิทธิพลของเราจะต้องบอกถึงพระเจ้าและความจริงของพระองค์ เราไม่สามารถถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าได้หากประมาทเลินเล่อ และไม่เอาใจใส่กิจการของพระองค์เราไม่สามารถถวายสง่าราศีแด่พระองค์ได้หากเรามีใจท้อถอย เราจะต้องมีความจริงใจที่จะให้จิตวิญญาณของตนเองได้รับความรอดเพื่อช่วยผู้อื่นได้รอด ใส่ใจให้ความสำคัญเรื่องนี้ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากนี้เป็นเรื่องรอง
อ่านเพิ่มเติม...
 
เวลาของยุคสุดท้าย PDF พิมพ์ อีเมล
 
          เราอยู่ในเวลาของยุคสุดท้าย เครื่องหมายแห่งกาลเวลาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามคำ พยากรณ์ประกาศว่าการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ใกล้เข้ามาอยู่ต่อหน้าเราแล้วเวลานี้ น่าพรั่นพรึง และสำคัญยิ่งพระวิญญาณของพระเจ้ากำลังถอนตัวจากโลกอย่างต่อเนื่องและแน่นอน ภัยทรมานและการพิพากษากำลังลงมาสู่เหล่าคนที่ดูแคลนพระคุณของพระเจ้า ภัยพิบัติทั้งทางบกและทางน้ำ ความไม่สงบของสังคมสัญญาณเตือนของภัยสงครามมีอยู่อย่างมากมาย สิ่งเหล่านี้ทำนายเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิมิตแห่งการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างพระคริสต์กับซาตาน PDF พิมพ์ อีเมล
 
          ในอาคารโรงเรียนเล็กๆ ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกามีชายหญิงร่วมกันประชุมอยู่เต็ม วันนั้นเป็นบ่ายวันอาทิตย์กลางเดือนมีนาคม ค.ศ. 1858 อาจารย์เจมส์ ไว้ท์ ผู้ประกอบพิธีฝังศพชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นผู้เทศนา เมื่อเทศนาจบแล้วนางเอลเลน ไว้ท์ มีความประทับใจจึงได้กล่าวแก่บรรดาผู้ที่เศร้าโศกเสียใจ นางได้ลุกขึ้น กล่าวคำพูดคำสองคำ  แล้วก็หยุดครู่หนึ่ง ประชาชนก็พากันรอฟังคำที่นางจะกล่าวต่อไป พวกเขาก็พากันตกใจเล็กน้อย เมื่อได้ยินเสียงร้องว่า “พระสิริจงมีแด่พระเจ้า...” ซ้ำสามครั้ง ทุกครั้งที่พูดก็เน้นคำพูดมากยิ่งขึ้น นางเอลเลน ไว้ท์ ได้รับนิมิต
อ่านเพิ่มเติม...
 
เตรียมตัวเพื่อพบกับพระคริสต์ PDF พิมพ์ อีเมล
 
          สมาชิกคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทุกคนต่างรอคอยเวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมารับเขาไปอยู่บ้านในสวรรค์ที่พระองค์เสด็จไปจัดเตรียมไว้เพื่อเขา ในแผ่นดินสวรรค์จะไม่มีความบาป ไม่มีความผิดหวัง ไม่มีความหิวโหย ความยากจน ความเจ็บป่วย และความตาย เมื่ออัครทูตยอห์นคิดถึงสิทธิพิเศษที่คนสัตย์ซื่อจะได้รับ ท่านกล่าวว่า “จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า.....บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์” (1 ยอห์น 3: 1, 2)
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 22