บทความ


คุณสมบัติของหญิงและชายที่ท่านจะเลือกเป็นคู่ครอง PDF พิมพ์ อีเมล
คุณสมบัติของหญิงที่ท่านจะเลือกเป็นคู่ครอง
 
          ขอให้ชายหนุ่มเลือกหญิงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะช่วยแบ่งเบาภาระอันหนักในชีวิตของเขา หญิงที่มีอิทธิพลสามารถชักจูงเขาให้ประพฤติดี และสามารถจะช่วยให้เขามีความสุขได้ด้วยความรักของหล่อน
          “ภรรยาที่มีสิติปัญญาเฉลียวฉลาดมาจากพระยะโฮวา” “สตรีนั้นเป็นที่ไว้วางใจของสามี ตลอดอายุของนางๆ จะทำให้เกิดคุณความงามความดีแก่สามี และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย” “นางพูดจาล้วนแต่คำเฉลียวฉลาดและลิ้นของนางพูดเป็นคำเตือนสติด้วยความปรานี นางดูแลฝ่ายการของครอบครัวเป็นอย่างดี และไม่เป็นคนเกียจคร้าน บุตรของนางก็ลุกขึ้นชมเชยนาง สามีของนางก็สรรเสริญนางด้วยว่า “สตรีหลายคนได้ประพฤติดี แต่เธอนั้นประพฤติยิ่งกว่าใครๆ ชายใดที่ได้สตรีผู้มีคุณสมบัติดีพร้อมเช่นนี้เป็นแม่เรือน ชายนั้นได้พบสิ่งที่มีค่าประเสริฐและเป็นที่ชอบพระทัยของพระยะโฮวา”
อ่านเพิ่มเติม...
 
การเลือกคู่ครอง PDF พิมพ์ อีเมล
 
          การแต่งงานเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของท่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ชีวิตของท่านจะดำเนินไปในทางที่ดีหรือทางที่เสื่อม ย่อมสุดแล้วแต่ผู้ที่ท่านเลือกเป็นคู่ครองคริสเตียนผู้ซื่อสัตย์จะไม่คิดถึงเรื่องนี้ โดยที่เขาไม่ทราบว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยในการที่เขาคิดจะเลือกคู่ครอง เขาไม่ปรารถนาที่จะเลือกคู่เอง แต่จะรู้สึกว่าพระเจ้าต้องเลือกคู่ครองให้เขา เราต้องไม่ทำตามความพอใจของเราเอง พระคริสต์มิได้ทำตามที่พระองค์ทรงพอพระทัย ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะให้ท่านผู้อ่านเข้าใจว่า ข้าพเจ้าหมายความว่าท่านจะต้องแต่งงานกับผู้ที่ท่านไม่รัก การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดบาป แต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความคิดฝันและความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามอารมณ์ นำเราไปสู่ความพินาศ พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีความรักอย่างสูงและให้เรารักด้วยสิ้นสุดใจ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
 
โรงเรียนวันสะบาโตและการประชุมนมัสการใช้เวลาเพียงส่วนหนึ่งของวันสะบาโตเท่านั้น ส่วนเวลาที่เหลือเป็นชั่วโมงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและประเสริฐที่สุดในวันสะบาโตสำหรับครอบครัว บิดา มารดา ควรใช้เวลาส่วนใหญ่นี้อยู่กับลูกๆ ในหลายครอบครัว บิดา มารดา ปล่อยเด็กเล็กๆ เล่นสนุกสนานกันตามลำพัง เมื่อถูกปล่อยให้อยู่กันตามลำพังเด็กก็มักจะเล่นซุกซนตามประสา ดังนั้นวันสะบาโตจึงไม่เป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญสำหรับเด็กเหล่านั้น
อ่านเพิ่มเติม...
 
การนมัสการเวลาดวงอาทิตย์ตก PDF พิมพ์ อีเมล
 
วันสะบาโตมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งกว่าที่ผู้อ้างตนว่าถือรักษาวันสะบาโตให้เกียรติแก่วันนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับการลบหลู่เกียรติจากผู้ที่มิได้รักษาวันสะบาโตตามพระบัญญติ ทั้งโดยฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณ พระองค์ทรงเรียกร้องให้เราปฏิรูปการถือรักษาวันสะบาโต
 
ก่อนดวงอาทิตย์ตกขอให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมาประชุมกันเพื่ออ่านพระวจนะของพระเจ้า ร้องเพลงนมัสการและอธิษฐาน เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้เพราะมีหลายคนเฉยเมยในเรื่องนี้ เราต้องสารภาพผิดต่อพระเจ้าและสารภาพผิดซึ่งกันและกันควรให้ทุกคนในครอบครัวจัดเตรียมทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยสำหรับถวายเกียรติวันบริสุทธิ์ของพระเจ้า เพราะเป็นวันที่พระองค์ทรงอวยพรและตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
 
ในเวลานมัสการที่บ้านควรให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วม ให้ทุกคนนำพระคัมภีร์มาและอ่านข้อพระคัมภีร์คนละข้อสองข้อแล้วร้องเพลงที่ทุกๆ คนร้องได้และอธิษฐาน พระคริสต์ทรงประทานคำอธิษฐานไว้สำหรับเป็นแบบอย่างแก่เรา คำอธิษฐานของพระเยซูมิได้มีไว้สำหรับเป็นแบบอย่างให้เราอธิษฐาน ท่องจำอย่างไร้จุดหมายแต่เป็นตัวอย่างของคำอธิษฐานที่เรียบง่าย จริงใจและเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ จงทูลขอพระเจ้าด้วยคำทูลขอที่เรียบง่ายทูลสิ่งที่ท่านปรารถนาและขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงเมตตากรุณาต่อท่าน การกระทำเช่นนี้เท่ากับท่านได้อันเชิญพระเยซูเข้ามาเป็นแขกในครอบครัวในดวงใจท่าน เมื่อมีการประชุมในครอบครัวไม่ควรอธิษฐานให้ยืดยาวถึงเรื่องที่ห่างไกลตัวเพราะจะทำให้ผู้ที่มาประชุมเกิดความเบื่อหน่ายแทนที่จะรู้สึกว่าการประชุมนมัสการในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญและพระเจ้าจะทรงอวยพรให้เขา จงทำให้รู้สึกว่าการประชุมนมัสการในครอบครัวเป็นสิ่งที่น่าสนใจและชื่นชมยินดี
 
เมื่อดวงอาทิตย์ตกดินในตอนเย็นวันสะบาโต จงให้เสียงอธิษฐานและเสียงเพลงสรรเสริญพระเจ้าส่งท้ายชั่วโมงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า และอัญเชิญให้พระองค์เข้ามาสถิตในครอบครัวตลอดเวลาที่ทุกๆ คนจะต้องทำงานในสัปดาห์ต่อไป
 
การถือรักษาวันสะบาโตของพระเจ้าให้เป็นวันบริสุทธิ์หมายถึงความรอดตลอดชั่วนิรันดร์ พระเจ้าตรัสว่า “ผู้ที่ให้เกียรติแก่เรา เราจะให้เกียรติ และบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเรา ผู้นั้นจะถูกดูหมิ่น” (1 ซามูเอล 2:30) 
 
หนังสือ : ของประทานแห่งคำพยากรณ์
 
จงระลึกถึงวันสะบาโต PDF พิมพ์ อีเมล
 
พระบัญญัติข้อที่สี่ที่พระเจ้าตรัสไว้เริ่มต้นด้วยคำว่า “จงระลึกถึง” พระองค์ทรงทราบดีว่าท่ามกลางความยุ่งยากและความวิตกกังวล มนุษย์จะถูกทดลองหาข้อแก้ตัวไม่ประพฤติติตามพระบัญญัติของพระองค์และอาจลืมความสำคัญอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่า “จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์” (อพยพ 20:8)
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 22