ประกาศด่วน-ผู้อ้างตัวว่าเป็นสมาชิกของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

 

 

 

 

กรณีของผู้อ้างตัวว่าเป็นสมาชิกของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ได้รับนิมิตจากพระเจ้า และสอนในสิ่งที่ตนเชื่อว่ามาจากพระองค์ ทางมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรต้นสังกัดจึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์คำสอนดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยนักศาสนศาสตร์ นักการศึกษา ศาสนาจารย์และฝ่ายบริหารของคริสตจักร โดยใช้พระคัมภีร์เป็นสิ่งตรวจสอบ ขอเรียนชี้แจงดังนี้ว่า

1.การตีความหมายพระคัมภีร์โดยการใช้หลักการที่ไม่ถูกต้อง (Eisegesis) ด้วยการใช้ความเชื่อส่วนตัว มากกว่าหลักการคำพยากรณ์ ซึ่งอาจนำผู้เชื่อไปสู่การ

2. การตีความหมายตามความต้องการของผู้เขียน โดยนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาอธิบายว่าเป็นความหมายของพระคัมภีร์ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ฯ ไม่ยอมรับคำสอนเหล่านี้ 

3. การตีความยึดโยงเอาสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง

4. การสอนให้ผู้เชื่อของตน เป็นสิทธิของผู้สอน แต่ความพยายามชักชวนผู้เชื่อในคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ฯ ที่ตนเองออกไปแล้วให้เชื่อในสิ่งที่สอนไม่เป็นที่ยอมรับ

5. บริษัทและหน่วยงานที่ถูกอ้างอิงว่าเป็นผู้ผลิตไบโอชิปและอุปกรณ์ที่มีผู้นำไปเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต ได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

6. ความเชื่อเรื่องไบโอชิป ไม่ใช่ผลงานหรือการได้รับข่าวจากพระเจ้าของผู้สอน เรื่องดังกล่าว เป็นความเห็นและความเชื่อของคริสเตียนในสหรัฐอเมริกา และกระจายความเชื่อนี้ในอินเตอร์เน็ต ดังนั้น การกล่าวอ้างว่าเป็นข่าวที่มาจากพระเจ้าจึงไม่ถูกต้อง

7. กลุ่มผู้เชื่อตามครูผู้สอนคนนี้ ได้ถูกคัดชื่อออกจากคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ฯ มาร่วมสิบปี ดังนั้น การกระทำใดๆ ของคนกลุ่มดังกล่าว จึงไม่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรภายใต้มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในประเทศไทยแต่อย่างใด 

 

หลักการและจุดยืนของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

1. เราเชื่อว่าพระคัมภีร์และคำสอนในพระคัมภีร์เท่านั้นคือ หลักข้อเชื่อของเรา

2. เราเชื่อในคำสอนและคำพยากรณ์ทุกอย่างในพระคัมภีร์ ซึ่งเขียนโดยผู้เผยพระวจนะผู้ได้รับการดลใจจากพระเจ้า มีสิทธิอำนาจเหนือคำสอนทุกอย่าง

3. คำสอนใดก็ตาม ทั้งของผู้เชื่อพระเจ้า หรือของบุคคลใดก็ตาม ต้องนำมาพิสูจน์ด้วยพระวจนะของพระเจ้า และไม่ขัดแย้งกับคำสอนของพระคัมภีร์

4. พระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์เป็นการเปิดเผย พระประสงค์ของพระองค์ที่ไม่มีผิดพลาด ถ่อยคําเหล่านี้เป็น มาตรฐานเพื่อการปฏิบัติ เป็นสิ่งตรวจสอบการประพฤติ

5. การตีความหมายของพระคัมภีร์เป็นตามหลักคำสอนของพระคัมภีร์ โดยใช้พระคัมภีร์ตีความหมายด้วยพระคัมภีร์เอง 

 

หลักการเป็นศาสนิกชนของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในฐานะพลเมือง

1. ศาสนิกชนของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สองร้อยกว่าประเทศ 19 ล้านคน (สถิติ 2015)

2. คริสตจักรสนับสนุนและสั่งสอนให้ศาสนิกชนทุกคน ทุกประเทศประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติหตามกฎหมายบ้านบ้านเมือง รักษาและธำรงวัฒนธรรมอันดีงาม

3. ให้ความร่วมมือกับรัฐในทุกด้านที่ไม่ขัดแย้งกับคำสอนของพระคัมภีร์

4.  สั่งสอนและประพฤติตนตามหลักการของพระคัมภีร์ ซึ่งสอดคล้องกับศีลธรรมอันดีงามและกฎหมายของประเทศ

5. ศาสนิกชนของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก ยึดถือพระคัมภีร์และหลักข้อเชื่อซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยศาสนชิกเหล่านั้น เหมือนกับผู้ร่วมความเชื่อเดียวกันทั่วโลก