10 วันแห่งการอธิษฐาน / 10 Day of Prayer PDF พิมพ์ อีเมล

หัวข้อ "สานสัมพันธ์กับพระคริสต์และชีวิตที่เต็มล้น" / "Abilding Relationship with Christ and Life More Abundant"

6 - 15 มกราคม 2016 / January 6-15, 2016

ณ สำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย / Thailand Adventist Mission, Conference room

 

          10 วันแห่งการอธิษฐานของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลกได้เริ่มขึ้นแล้ว  โดยเริ่มวันแรกคือ วันที่ 6 มกราคม - 16 มกราคม 2016 *

 

          สำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม 10 วันแห่งการอธิษฐาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 15 มกราคม 2016 ในแต่ละวันจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้

Day 1—Our Greatest Need: The Holy Spirit            สิ่งที่จำเป็นที่สุด : พระวิญญาณบริสุทธิ์

Day 2—Our Greatest Gift to God: Our Being          ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราที่มอบแด่พระเจ้า-ชีวิตของเรา

Day 3—Christ in Us                                              พระคริสต์ทรงสถิตในเรา

Day 4—Abiding in Christ                                      การมีชีวิตอยู่ในพระองค์

Day 5—More Than Conquerors                             มากกว่าเป็นผู้ชนะ

Day 6—The Joy of Obedience                              ความเป็นสุขในการเชื่อฟัง

Day 7—A Life That Blesses Others                        ชีวิตที่เป็นพรต่อผู้อื่น

Day 8—Christ Reflected in the Family                   การสะท้อนของพระคริสต์กับครอบครัว

Day 9—Christ Reflected in the Church                  การสะท้อนพระคริสต์ในคริสตจักร

Day 10—Christ Reflected in the Neighborhood      การสะท้อนพระคริสต์กับเพื่อนบ้าน

Day 11—Life More Abundant                                ชีวิตที่เปี่ยมล้นยิ่งขึ้น

 

อ้างอิงข้อมูลจาก :  www.tendaysofprayer.org