รพ.มิชชั่นภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ PDF พิมพ์ อีเมล
          นายอธิคม  ศรีรัตนประภาส  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัต ิการ  ในหัวข้อ “ กลยุทธ์การบริหารสำหรับนักบริหาร และการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ”  ได้รับเกียรวิทยากรโดยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.มกรพ์พล  พันสวัสดิวง Ph.D.  อบรมให้ความรู้กับฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารและพัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการให้เกิดความประทับ ใจกับผู้มารับบริการต่อไป  ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมเสมอมิตร ชั้น 5 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต