ผลของการไม่อธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์ PDF พิมพ์ อีเมล

ผลของการไม่อธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์จะเป็นอย่างไร?

เราไม่ควรศึกษาพระคัมภีร์โดยไม่อธิษฐาน พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวเท่านั้นผู้ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่ง่ายต่อความเข้าใจ และป้องกันเมื่อต้องใช้ความพยายามศึกษาความจริงที่เข้าใจยาก เหล่าทูตสวรรค์จะเป็นผู้เตรียมจิตใจเพื่อการหยั่งรู้พระวจนะของพระเจ้า เพื่อโดยคำสัญญาเหล่านั้นจะสร้างความประทับใจในความงามและก่อให้เกิดกำลังใจเข้มแข็งยิ่งขึ้น บ่อยครั้งดูเหมือนว่าการทดลองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ เพราะคนที่ถูกทดลองไม่จดจำพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้า และเผชิญกับซาตานด้วยอาวุธแห่งพระวจนะ แต่เหล่าทูตสวรรค์ห้อมล้อมคนเหล่านั้นที่เต็มใจจะรับการสอน และทูตเหล่านั้นจะช่วยให้มีความจำความจริงที่จำเป็นในยามที่ต้องการ

“แต่องค์ผู้ช่วยคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์...จะทรงสอนท่านทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” (ยอห์น 14:26) จงสะสมคำสอนของพระคริสต์ไว้ในสมอง เพื่อพระวิญญาณของพระเจ้าจะนำออกมาเพื่อช่วยให้เราระลึกถึงคำสอนเหล่านั้นในยามที่ตกอยู่ในอันตราย

ชะตากรรมของชาวโลกกำลังจะถูกชี้ขาดแล้ว ทุกคนที่ติดตามพระคริสต์ควรทูลถามด้วยใจร้อนรนว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงปรารถนาให้ข้าพระองค์ทำสิ่งใด” (กิจการ 9:6) เวลานี้เราควรแสวงหาสิ่งล้ำลึกและประสบการณ์ชีวิตในสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้า เราจะเสียเวลาไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว เราอยู่บนแผ่นดินที่ถูกสะกดด้วยเวทมนตร์ของซาตาน เหล่าทหารยามของพระเจ้าเอ๋ย จงอย่านอนหลับไหลอยู่เลย!

คนจำนวนมากแสดงความยินดีที่พวกเขาไม่ได้ทำผิด การที่พวกเขาเป็นต้นไม้ในสวนของพระเจ้านั้นยังไม่เพียงพอ จะต้องเกิดผลด้วย ในหนังสือชีวิตแห่งสวรรค์ ชื่อของพวกเขาถูกจดไว้ว่าเป็นคนทำให้ผืนดินรกเสียเปล่า ถึงกระนั้นคนเหล่านี้ได้หมิ่นประมาทพระกรุณาของพระเจ้า และใช้พระคุณของพระองค์ในทางผิด พระทัยของพระเจ้าที่ประกอบด้วยความรักและอดทนยังคงเรียกร้องเขาอยู่เสมอ

ในฤดูร้อน เรามองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างต้นเอเวอร์กรีนที่มีใบเขียวตลอดปีกับต้นไม้อื่นๆ แต่เมื่อลมหนาวมาถึงต้นไม้ที่มีใบเขียวตลอดปีจะยังคงความเขียวขจีอยู่อย่างนั้นขณะที่ต้นไม้ต้นอื่นใบเหี่ยวแห้งและร่วงหล่น ขอให้การขัดขวางเกิดขึ้น ขอให้ความท้อแท้ใจเกิดขึ้นมาอีกครั้ง ขอให้การกดขี่ข่มเหงจุดประกายขึ้น คนที่ไม่มีความเชื่อแท้ คนหน้าไหว้หลังหลอกจะละทิ้งความเชื่อ ส่วนคริสเตียนแท้จะยืนหยัดมั่นคง ความเชื่อของเขาจะเข้มแข็งมากขึ้น ความหวังเจิดจ้ามากขึ้นกว่าวันแห่งความมั่งคั่งเหล่านั้น

“เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งหยั่งรากของมันออกไปข้างลำน้ำ เมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอ และไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้ง เพราะมันไม่หยุดที่จะออกผล” (เยเรมีย์ 17:8)