ผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล

 นิรัติศัย อ้ายปั๋น
ประธานสำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
 
 


พัชราภรณ์ สัตยวากย์สกุล
เหรัญญิก


นิพิฐพนธ์ พงศ์ทีฆทัศน์
เลขาธิการฝ่ายบริหาร
 
 

Departmental Directors
 
 


เสาวณี เกียรติยรรยง
ฝ่ายการศึกษา / ผู้ประสานงานภรรยาผู้รับใช้ / พันธกิจเรือนจำ


คงกฤช อิ่มกมล
พันธกิจสุขภาพ /เสรีภาพในการนับถือศาสนา /
หน่วยบริการความรู้เรื่องสุขภาพ
 
 สามารถ วงศ์นภาไพศาล
โรงเรียนสะบาโต / พันธกิจส่วนบุคคล / ฉันทภาระ
ทรัพย์สินคริสตจักร / รร.วิถีแห่งชีวิต /

วิญญาณแห่งคำพยากรณ์คริษธิ์ ท่อมงกุฎ
หัวหน้าแผนกเยาวชน / สื่อสารสัมพันธ์ / อะมีคัส /

พาธไฟเดอร์ / มีเดีย / การสื่อสาร / วิทยุ / ทีวีโฮป

 


ฮันนา เดชวิญญา
หัวหน้าแผนกเด็กและยุวชน / ครอบครัว / สตรีพาดา ธาราทรัพย์อนันต์
หัวหน้าแผนกศาสนาจารย์ / GM /
อนุศาสกแอ๊ดเวนตีส

 

 ดีแมทเทรียว ดี เทา เทา
พันธกิจการพิมพ์ /

ผู้ช่วยศาสนาจารย์โบสถ์นานาชาติกรุงเทพฯ